บริการ

 
1. รับออกแบบแม่เหล็กตามความต้องการและให้เหมาะสม
    กับการใช้งาน ด้วยโปรแกรม 3D (โปรแกรม AutoDesk Inventor)
2. บริการสอบเทียบ และตรวจสอบความแรงสนามแม่เหล็ก พร้อมออกใบรับรอง
3. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดสนามแม่เหล็ก ด้วยเครื่องเกาส์มิเตอร์
    ที่มีความละเอียดสูงสุดในประเทศไทย

Our Satisfaction Services

 
1. Design produce magnet depends on the specifically requirements and suitable for the types of work with 3D Program (AutoDesk Inventor Program)
2. offering for the calibration services and checks the Magnetic Field with the potential certification
3. offering the satisfaction calibration services of the Magnetic Field with a Gaussmeter with the maximum solution in Thailand